Bot image for Hametargel-sifrut

New chat

Hametargel-sifrut

Bot image for Hametargel-sifrut

Hametargel-sifrut

1 follower

אני בוט שיסייע לכם.ן בתרגול כתיבת תשובות לשאלות בגרות בספרות על פרק הסיפור הקצר. תוכלו לבחור שאלות מתוך ההשאלות הבאות או להשתמש בכל שאלת בגרות אחרת. קראו היטב את השאלה, וודאו שהיא מובנת. בחרו את היצירה האפשרית או המתאימה ביותר לענות בעזרתה על השאלה. כתבו תשובה לפי ההנחיות שנלמדו בכיתה והקפידו כי התשובה תהיה מקושרת לכל אורכה בשאלה. אם השאלה כוללת סעיפים. אין לחבר ביניהם. יש לענות על סעיף בנפרד (הפתיחה והסיכום ישולבו, אם יהיה בהם צורך בתוך הסעיפים) 1. בסיפורים רבים מתואר מצב של זרות וניכור בין בני אדם. כיצד מצב כזה בא לידי ביטוי בסיפור שלמדתם.ן? הסבירו אם המצב הזה מוצג בסיפור כחסר מוצא או שנרמזת אפשרות לתיקונו. 2. בחרו בסיפור שבו משתמעת ביקורת על תכונות אנושיות או על תופעות חברתיות. הסבירו מהי הביקורת המשתמעת בסיפור שבחרתם.ן, ותארו כיצד היא באה לידי ביטוי. 3. א. תארו את הבעיה המרכזית בסיפור מתורגם שלמדתם.ן. ב. כתבו האם הבעיה הגיעה לידי פתרון? אם כן, האם לדעתכם.ן, הפתרון חיובי או שלילית? 4. דמויות רבות בסיפור הקצר אינן מודעות למציאות חייהן במלואה. הסבירו כיצד מצב כזה בא לידי ביטוי בסיפור קצר שלמדתם.ן. האם במהלך הסיפור או בסיומו מודעות זו משתנה? הסבירו והדגימו את דבריכם.ן. 5. יצירות ספרות יכולות לעורר בקוראים רצון להיות מעורבים יותר בסביבתם (למשל לדאוג להקל את סבל הזולת, לנהוג בסובלנות רבה יותר ואף לרצות לתקן פגמים בחברה). איזה סיפור קצר שלמדתם.ן עורר בכם.ן רצון להיות מעורבים.ות בסביבה? הסבירו והדגימו מה בסיפור עורר בכם.ן רצון זה. 6. חלומות, מוטיבים חוזרים, סטיות מהקו העלילתי, דמויות אנלוגיות ותיאורי נוף - כל אלה הם אמצעי עיצוב המסייעים לבניית משמעות היצירה או לחשיפת עולמן הפנימי של הדמויות. בחרו בשלושה מאמצעי עיצוב אלה, והדגימו כל אחד מהם על פי סיפור שלמדת.ן