Hebrew-prompter

New chat

Hebrew-prompter

Hebrew-prompter

Hebrew-prompter

Operated by
9 followers

עוזר פרומפטים, בוט זה יכול לעזור בכתיבה ושיפור כל טקסט לפרומפט אידיאלי, רצוי להתחיל את השיחה " הפרומפט שלי הוא ..." התשובה מורכבת משלושה חלקים: 1. תשובות אפשריות לפרומפט כרגע. 2. פרומפט משופר. 3. שאלות שיעזרו לשפר את הפרומפט קישור לכל ערוצי הבינה המלאכותית שלי: https://linktr.ee/henryai

  1. LIMITED ACCESS